top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;
WERKVERLICHTER: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Rijswijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77213971;
OPDRACHTGEVER: de natuurlijke persoon (particulier) die een overeenkomst aangaat met Werkverlichter;
OVEREENKOMST: de overeenkomst tussen Werkverlichter en de opdrachtgever;
WERKZAAMHEDEN: de werkzaamheden die Werkverlichter in opdracht van de opdrachtgever uitvoert.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Werkverlichter en de opdrachtgever.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Werkverlichter voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Werkverlichter vervangen worden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6. Gedurende de overeenkomst heeft Werkverlichter het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.7. Indien Werkverlichter niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Werkverlichter het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.8. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Werkverlichter zijn vrijblijvend en vervallen na 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Werkverlichter opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Werkverlichter haar aanbieding baseert.

3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Werkverlichter daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Werkverlichter anders aangeeft.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Werkverlichter niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten binden Werkverlichter niet.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand:
a. nadat de opdrachtgever en Werkverlichter dit mondeling overeenkomen. In dit geval bevestigt Werkverlichter deze overeenkomst; of
b. nadat de opdrachtgever via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van Werkverlichter.

 

Artikel 5. Annulering

5.1. De opdrachtgever kan tot 48 uur voor aanvang van een opdracht kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur voor aanvang van de opdracht is Werkverlichter gerechtigd 50% van het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen.

5.2.  Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.

5.3.  Bij andere vormen van samenwerking (zoals project) zijn de annuleringsvoorwaarden opgenomen in de offerte.

5.4. Eventuele tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst reeds uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 6. Opzegging

6.1. De opdrachtgever kan een tot stand gekomen overeenkomst voor onbepaalde tijd tot het uitvoeren van werkzaamheden te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

 

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1. Werkverlichter zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

7.2. Werkverlichter voert de werkzaamheden als coach uit op een met opdrachtgever overeengekomen locatie.

7.3. Werkverlichter heeft het recht om ter ondersteuning van de uitvoering van haar werkzaamheden, derden in te schakelen. Dit te allen tijde met inachtneming van de privacyverklaring, zoals gepubliceerd op www.werkverlichter.nl

7.4. Werkverlichter zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen het maatschappelijk verkeer betaamt.

 

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan Werkverlichter aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Werkverlichter worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan Werkverlichter zijn verstrekt, heeft Werkverlichter het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

8.3. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door Werkverlichter voorgeschreven specificaties.

8.4. Indien de opdrachtgever aan Werkverlichter informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

8.5. De opdrachtgever dient Werkverlichter alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren.

8.6. De opdrachtgever vrijwaart Werkverlichter voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

8.7. De opdrachtgever is gehouden Werkverlichter onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.

 

Artikel 9. Wijziging factuuradres of verhuizing

9.1. Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Werkverlichter mede te delen.

 

Artikel 10. Wijziging van de overeenkomst

10.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

10.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Werkverlichter zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

10.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Werkverlichter de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

10.4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal Werkverlichter daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

 

Artikel 11. Opleveringstermijn

11.1. Alle door Werkverlichter genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Werkverlichter spant zich naar behoren in om overeengekomen opleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Een vermelde of overeengekomen opleveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. De duur van de uitvoering van de werkzaamheden kan beïnvloed worden door de kwaliteit van de informatie en zaken die de opdrachtgever verstrekt en door de medewerking die wordt verleend.

11.2. Werkverlichter is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Werkverlichter gebonden aan een al dan niet uiterste opleveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen. 11.3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens Werkverlichter Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Werkverlichter.

 

Artikel 12. Prijzen en tarieven

12.1.  De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en in euro’s.

12.2.  Werkverlichter heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk een maand voordat deze ingaan aan de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen twee weken nadat de opdrachtgever in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Facturatie en betaling

13.1. Facturatie voor uitgevoerde werkzaamheden geschiedt, in geval van afname op basis van ‘uurtje-factuurtje’ maandelijks achteraf. 

13.2. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

13.3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan Werkverlichter verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. Is de opdrachtgever een consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.

13.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.

13.5. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

13.6. Werkverlichter kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Werkverlichter verschuldigde bedragen betaald heeft.

13.7. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Werkverlichter dan heeft Werkverlichter het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die Werkverlichter daardoor heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 15. Klachten

15.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk na de oplevering schriftelijk door de opdrachtgever aan Werkverlichter kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Werkverlichter in staat is adequaat te reageren.

15.2. Indien een klacht gegrond is, dan zal Werkverlichter de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

15.3. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

15.4. Voor vragen en/of klachten kan de opdrachtgever op de volgende wijzen contact opnemen met Werkverlichter
a. via het e-mailadres: paulinevandrogenbroek@gmail.com
b. via het telefoonnummer: 06-14379836.

 

Artikel 16. Opschorting en ontbinding

16.1. Werkverlichter is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:
– de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Werkverlichter ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
– de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
– ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
– de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.

16.2. Verder is Werkverlichter bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Werkverlichter op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Werkverlichter de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

16.4. Werkverlichter behoudt steeds het recht op het vorderen van schadevergoeding.

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring

17.1. Werkverlichter kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18.1 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

17.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Werkverlichter is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart Werkverlichter tegen alle aanspraken ter zake.

17.3. Werkverlichter is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.

17.4. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Werkverlichter neemt.

17.5. Werkverlichter heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij zich te allen tijden maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie.

17.6. Werkverlichter is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Werkverlichter. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

17.7. Werkverlichter kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.

17.8. Werkverlichter is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

17.9. Iedere aansprakelijkheid van Werkverlichter voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.

17.10. Indien Werkverlichter aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Werkverlichter beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Werkverlichter gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Werkverlichter, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 18. Overmacht

18.1. Van overmacht aan de zijde van Werkverlichter is onder andere sprake indien Werkverlichter verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Werkverlichter zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

18.2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18.3. Voor zover Werkverlichter ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Werkverlichter gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 19. Geheimhouding

19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Werkverlichter gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Werkverlichter zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk danwel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Werkverlichter niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. In geval van geschillen tussen de opdrachtgever en Werkverlichter zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken.

20.2.  Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

20.3.  Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en

Werkverlichter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Werkverlichter gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een consument heeft één maand de tijd nadat Werkverlichter schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

bottom of page