top of page

PRIVACYVERKLARING

 

In het kader van de dienstverlening van Werkverlichter (hierna: “Werkverlichter” of “ik”) worden persoonsgegevens verwerkt. Ook verwerk ik persoonsgegevens wanneer u mijn website bezoekt. Onder het begrip ‘persoonsgegeven’ wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan. Bij de verwerking van persoonsgegevens kwalificeert Werkverlichter als verwerkingsverantwoordelijke en houd ik mij aan de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”), de Uitvoeringswet AVG en de Telecommunicatiewet. Het e-mailadres en telefoonnummer waarop ik bereikbaar ben voor privacy gerelateerde vragen, treft u hieronder aan:

Werkverlichter
Pauline van Drogenbroek
06-14379836
pvandrogenbroek@gmail.com

 

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats);

 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres);

 • Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bankrekeningnummer;

 • Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerk ik uw persoonsgegevens? 

Ik verwerk uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;

 • Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;

Wanneer ik uw persoonsgegevens verwerk op basis van uw toestemming, zal ik dit afzonderlijk aan u vragen. U mag uw toestemming altijd weer intrekken. Ik wijs u erop dat het intrekken van uw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming, onverlet laat.

 

Aan wie verstrek ik uw persoonsgegevens?

Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, draag ik er zorg voor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Ik kan persoonsgegevens van klanten delen met andere partijen, zoals toezichthouders en andere instanties indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.

 

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

Werkverlichter bewaart uw persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Meer specifiek hanteer ik de volgende bewaartermijnen:

Ik bewaar bepaalde persoonsgegevens om aan wettelijke bewaarplichten te voldoen, zoals het bewaren van bepaalde boekhoudgegevens gedurende 7 jaar in verband met artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) rustende fiscale bewaarplicht.

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn/worden. Ook kan ik de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen.

 

Beveiliging

Werkverlichter heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, neem dan contact met mij op via pauline@Werkverlichter.nl.

 

Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door WERKVERLICHTER:

 • Het recht om te verzoeken of ik persoonsgegevens van u verwerk en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens;

 • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;

 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

 • Het recht om toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;

 • Het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’);

 

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met mij opnemen met 
Werkverlichter Pauline van Drogenbroek via 06-14379836
 

Op grond van de privacywetgeving kan ik onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zal ik u uitleggen waarom. Om te voorkomen dat ik informatie aan een verkeerde persoon verstrek, kan ik u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. Wanneer u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, dan zal ik dit verzoek altijd respecteren. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Werkverlichter, dan probeer ik hier graag samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder.

 

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 juli 2022. Ik behoud mij het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen en zal steeds de meest recente versie van deze Privacyverklaring op mijn website plaatsen.

bottom of page